Nakúp, poisti a vyhraj

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže o spotrebič zdarma (ďalej len „súťaž“)

1. Úvodné ustanovenia

 • Tento dokument záväzným spôsobom upravuje pravidlá súťaže. Tieto pravidlá upravujú práva a povinnosti súťažiacich a organizátora tejto súťaže.
 • Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu konania súťaže, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach www.andreashop.sk, kde sú k dispozícii platné  a úplné pravidlá súťaže.
 • Organizátor nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto pravidiel. Tieto pravidlá sú považované za jediné úplné.

2. Organizátor súťaže

 • Organizátorom súťaže je ANDREA SHOP, s.r.o., so sídlom Galantská cesta 5585/22, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 36277151 (ďalej len „organizátor“).

3. Termín a miesto konania súťaže

 • Súťaž prebieha do 30.4.2024 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“), a to na území celej  Slovenskej republiky. Do súťaže je možné sa zapojiť iba v čase konania súťaže.

4. Účastníci súťaže

 • Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s trvalým bydliskom alebo s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní ďalšie podmienky podľa týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke.

5. Mechanika súťaže

 • Súťažiaci sa do súťaže zapojí uzavretím poistnej zmluvy so spoločnosťou AWP P&C  (Allianz) na Poistenie predĺženej záruky na 1 a viac rokov alebo uzavretím poistnej zmluvy na Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia na 1 a 2 roky, prípadne uzavretím poistnej zmluvy na Poistenie mobilného telefónu na 1 a 2 roky  a to k spotrebičom zakúpeným  u organizátora súťaže,  ktorý je zároveň možné u organizátora súťaže  poistiť. Súťažiaci zároveň musí výslovne súhlasiť so svojím zapojením sa do tejto súťaže. Do zlosovania budú zaradené len zmluvy, ktoré budú platné v čase žrebovania a budú mať zaplatené poistné.
 • Súťažiaci, ktorý výslovne súhlasil so svojím zapojením sa do tejto súťaže a splnil podmienky v podobe uzatvorenia akejkoľvek poistnej zmluvy uvedenej v bode vyššie, zároveň musí v čase konania súťaže správne zodpovedať všetky otázky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto pravidiel. Na 2 (dve) z 3 (troch) otázok je viac možných správnych odpovedi. Za správne zodpovedanú otázku sa považuje tá, ktorá je označená aspoň raz správnou odpoveďou a žiadnou zlou odpoveďou. Otázky budú organizátorom súťaže zaslané mailom tým zákazníkom, ktorí splnili podmienky súťaže a súhlasili so zaradením do súťaže.  Otázkami, na ktoré je súťažiaci povinný odpovedať mailom na zaslanú mailovú adresu  sú:

Aké sú kľúčové vlastnosti poistenia predĺženej záruky? 

(Možných je viac správnych odpovedí.)

a) Nulová spoluúčasť, nič nedoplácate.

b) Získam ju automaticky a zadarmo.

c) Nenadvezuje plynule na zakonnú záruku.

d) Zaplatíme za Vás náklady na opravu.

e) Možnosť predĺženia záruky o 12, 24 alebo 36 mesiacov.

 • Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky, týkajúce sa tejto súťaže, podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Správne odpovede budú po skončení súťaže zverejnené na webe www.andreashop.sk.

6. Výhra a určenie výhercov

 • Určujúcim kritériom výberu výhercu je zapojenie sa do súťaže v súlade s pravidlami tejto súťaže, správne zodpovedanie uvedených otázok v bode 5. týchto pravidiel a vylosovanie výhercu organizátorom po uplynutí času konania súťaže.
 • Výherca bude vyžrebovaný a informovaný mailom o výhre 14 dní po ukončení súťaže.  
 • Výhrou v súťaži je Asus notebook.
 • V prípade, že organizátor zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany ktoréhokoľvek súťažiaceho, vyhradzuje si organizátor právo na vylúčenie tohto súťažiaceho zo súťaže.
 • Pri nesplnení podmienok a / alebo pravidiel tejto súťaže bude súťažiaci zo súťaže vylúčený.
 • Vymáhanie účasti a / alebo výhry v tejto súťaži právnou cestou je vylúčené.
 • Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať.
 • Organizátor týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora než je uvedené v týchto pravidlách.

7. Oznámenie a odovzdanie výhry

 • Výhercovia budú o výhre informovaní prostredníctvom e-mailu, ktorý bol oznámený výhercom (súťažiacim) organizátorovi v rámci uzavretia niektorej z poistných zmlúv uvedených v bode 5. tejto súťaže. Výhercovia budú informovaní najneskôr do 2 (dvoch) týždňov od uplynutia času konania súťaže. V prípade, že výherca nebude na tento e-mail obsahujúci správu o jeho výhre v tejto súťaži organizátorovi nijako reagovať do jedného týždňa od jeho odoslania, prepadá jeho výhra v prospech ďalšieho nasledujúceho výhercu (súťažiaceho), ktorý bude vylosovaný organizátorom namiesto nereagujúceho výhercu.
 • Výhra v podobe preplatenie spotrebiča bude po vyhlásení víťaza a jeho úspešnom skontaktovaní, poukázaná na jeho bankový účet.
 • Organizátor nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie oznámenia o výhre.

8. Informácie o spracovaní a ochranne osobných údajov

 • Súťažiaci berú na vedomie, že v súvislosti s konaním tejto súťaže dochádza v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a súvisiacimi právnymi predpismi k spracovaniu ich osobných údajov, a to výlučne pre účely realizácie tejto súťaže podľa týchto pravidiel (tj. s ich zodpovedajúcim spracovaním zo strany organizátora).
 • Správca si dovoľuje informovať súťažiaceho, že jeho vyššie uvedené osobné údaje môžu byť v mene prevádzkovateľa spracúvané tiež spracovateľom ako subjektom odlišným od správcu (napr. V súvislosti s poskytovaním technickej podpory, poradenstva, zabezpečenia majetku správcu a pod.). Správca oznámi súťažiacemu na požiadanie totožnosť spracovateľov, ktorým boli osobné údaje odovzdané.
 • Spracovanie získaných osobných údajov všetkých súťažiacich prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len "zákon") a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018 (ďalej len "nariadenie").
 • Správca v súlade so zákonom a čl. 13 nariadenia informuje súťažiaceho o tom, že:
 • Súťažiaci je oprávnený požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracovávané a právo žiadať oznámenie informácií o priebehu spracovania, ďalej má súťažiaci právo na prenosnosť osobných údajov. Súťažiaci môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Súťažiaci môže namietať, požadovať vymazanie a obmedzenia spracovania osobných údajov len zo zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.
 • Súťažiaci berú na vedomie, že majú práva podľa príslušnej právnej úpravy, tj.  súťažiaci berú na vedomie, že spracovanie je transparentné. Súťažiaci majú právo na informácie a na prístup k osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, obmedzenia spracovania, vymazanie osobných údajov. Súťažiaci majú tiež právo na prenosnosť údajov a právo byť zabudnutí a právo na námietku.
 • Súťažiaci berú na vedomie, že udelenie súhlasu je úplne dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely udelenia výhry. V prípade neudelenia súhlasu nebude možné v plnom rozsahu udeliť výhru. Súťažiaci je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na adresu marketing [at] andreashop.sk (marketing [at] andreashop.sk)  V prípade odvolania súhlasu správca údajov osobné údaje upraví, obmedzí, zruší alebo vymaže.
 • V prípade pochybností o dodržiavaní povinností správcu sa môže súťažiaci obrátiť na správcu prostredníctvom marketing [at] andreashop.sk (marketing [at] andreashop.sk)   a / alebo  podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SK.

9. Súhlas s pravidlami

 • Uzatvorením niektorej z poistných zmlúv uvedených v bode 5 týchto pravidiel, výslovným súhlasom so zapojením sa do tejto súťaže a zodpovedaním otázok v bode 5 týchto pravidiel súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 • Súťažiaci tiež vstupom do súťaže potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými poistnými podmienkami k poisteniu, ktoré si zakúpil. Je si vedomý parametrov poistenia, kedy a za akých okolností môže uplatniť nárok na plnenie a uzavrel poistnú zmluvu  v súlade so svojimi požiadavkami, cieľmi a potrebami a nie iba z dôvodu účasti v súťaži.