ŠTATÚT SÚŤAŽE SPLÁTKUJ ŠIKOVNE CEZ QUATRO

ŠTATÚT SÚŤAŽE „SPLÁTKUJTE S QUATROM A VYHRAJTE iPhone“ (ďalej len „štatút“)

Všeobecná úverová banka, a. s., skrátený názov: VÚB, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B

a
ANDREA SHOP, s.r.o., so sídlom Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 277 151 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17761/T

Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B (ďalej len „VÚB, a. s.“)

Spoluvyhlasovateľ súťaže je:
ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 277 151
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17761/T (ďalej len „ANDREA SHOP, s.r.o.“)

II. Čas konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v dňoch 26.12.2019 – 31.1.2020. Žrebovanie a vyhlásenie výhercov súťaže sa uskutoční 14.2.2020 v sídle spoločnosti ANDREA SHOP s.r.o. , Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, za účasti vyhlasovateľa („VÚB, a.s.“) súťaže a spoluvyhlasovateľa súťaže („ANDREA SHOP, s. r. o.“) .

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže „SPLÁTKUJTE S QUATROM A VYHRAJTE iPhone“ môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá nakúpi na splátky cez Quatro v e-shopoch ANDREA SHOPU, s. r. o. akýkoľvek tovar v minimálnej hodnote 200 €, v období od 26.12.2019 do 31.1.2020. Zo súťažiacich bude dňa 14.2.2020 vyžrebovaný jeden výherca.

Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k VÚB, a. s. alebo ANDREA SHOPU, s. r. o.

IV. Pravidlá súťaže

1. Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku III. tohto štatútu.
2. Do súťaže bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa článkov II. a III. tohto štatútu splní

všetky podmienky účasti v súťaži.

Výherca súťaže vyhráva nepeňažnú výhru:

iPhone 6S, 32GB v hodnote 328,96 €

V. Výhry v súťaži

VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

 1. Výherca súťaže bude vyžrebovaný a vyhlásený dňa 14.2.2020 a o výhre bude oboznámený e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti o nákup tovaru na splátky.

 2. Vyhlasovateľ písomne oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 3. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

 4. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne na výhercovi najbližšom predajnom mieste ANDREA SHOPU, s.r.o., ktoré bude výhercovi oznámené v zaslanom emaile, a to po splnení podmienok súťaže.

 5. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

 6. V prípade neprevzatia výhry výhercom najneskôr do 30.4.2020 (vrátane), prepadá výhra v prospech VÚB, a. s.

  VII. Spracúvanie osobných údajov

Je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa súťaže spracúvať osobné údaje účastníka Súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a emailová adresa uvedená v žiadosti o nákup tovaru na splátky na účely vykonania Súťaže a informovania výhercu o výhre, v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Výherca Súťaže môže udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu na účely zverejnenia informácie o výhre v odpovedi na oznámenie o výhre odoslanej na emailovú adresu Vyhlasovateľa quatro [at] quatro.sk

Neudelenie súhlasu nemá vplyv na odovzdanie výhry a jej prevzatie klientom. Súhlas na zverejnenie informácie o výhre je udelený na dobu prevzatia výhry určenú v článku VI. bod 6. Pred uplynutím tejto doby možno súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Vyhlasovateľa.

VIII. Právo zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.
Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolanie súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na internetovej stránke www.quatro.sk/dokumenty
a https://www.andreashop.sk/statut-sutaze-splatkuj-sikovne-cez-quatro

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže vyhlasovateľ jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VIII. tohto štatútu.

 2. Osoby, ktoré sa zúčastnia na súťaži, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.

 3. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu a príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom

  najbližšie.

 4. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví

  účastníci súťaže a vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

 5. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.

  Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.quatro.sk/dokumenty a https://www.andreashop.sk/statut-sutaze-splatkuj-sikovne-cez-quatro

Reprezentatívny príklad: Celková výška úveru 250 €, pri úrokovej sadzbe 18,10 % p. a., akontácia 0 €, výška mes. splátky 15 €,

počet splátok 19, celková čiastka k úhrade 285 €, RPMN 18,10 %, doba splatnosti 19 mesiacov. V prípade predčasného splatenia

úveru najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru bude výška úrokovej sadzby 0 % p. a. a RPMN 0 % . Akcia platí do 31. 1. 2020.

V Dunajskej Strede , 18.12.2019

VÚB, a. s.
a
ANDREA SHOP, s.r.o.