Podmienky kampane BLACK FRIDAY

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
  1. Obchodná spoločnosť ANDREA SHOP , s.r.o. , IČ  36277151, DIČ 2022093601, IČ DPH SK7120000019 so sídlom Galantská cesta 22 , 929 01 Dunajská Streda , zapísaná v obchodnom registri odd. Sro, vl.č.17761/ na okresnom súde Trnava (ďalej len „ANDREA SHOP “) organizuje v termíne od 14. 11. 2022  do 30.11.  2022 do 23:59 (ďalej len „Doba konania“) marketingovú kampaň nazvanú „Black Friday“ (ďalej len „Kampaň“), a týmto stanoví pravidlá a podmienky Kampane, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke  https://www.andreashop.sk/black-friday , kedy ANDREA SHOP zahájil v súvislosti s touto Kampaňou reklamnú propagáciu.
  2. V rámci Kampane ANDREA SHOP  ponúka vybrané produkty za čo najvýhodnejšie možné ceny na trhu, ktoré si môže zákazník zakúpiť, ale na ktoré nemá právny nárok, a tieto podmienky nie sú záväznou ponukou ani verejnou ponukou k uzavretiu zmluvy.
  3. Aktuálny sortiment tovaru ponúkaného v rámci Kampane je k dispozícii na internetovej  stránke  https://www.andreashop.sk/black-friday
 2. DEFINÍCIA
 3. ANDREA SHOP v Kampani používa termín "dostupnosť",  ktorý stanoví, ktorý tovar sa v Kampani a kedy stane dostupným, tzn. kedy si ho zákazník bude môcť objednať za cenu stanovenú v Kampani, pričom zákazník berie na vedomie, že ANDREA SHOP  má na sklade len určený počet predmetného tovaru a že zákazník môže v Kampani získať len jeden (1) kus konkrétneho zvýhodneného tovaru, pričom rozhodujúcim je, aby potvrdil objednávku daného tovaru, pokým má ANDREA SHOP  tovar na sklade.
  1. ANDREA SHOP  podotýka, že zľavy v Kampani kalkuluje z cien tovarov, ktoré sú nezáväzne odporúčané distribútorom či výrobcom, ktoré považuje za bežné.
 4. OBJEDNÁVKA
 5. Pri objednávaní tovaru ponúkanom v Kampani je nutné postupovať v súlade s obchodnými podmienkami ANDREA SHOPU a týmito podmienkami Kampane.
  1. Tovar v Kampani možno zakúpiť od 14.11.2022
  2. Poskytnutie zľavy, resp. tovar v Kampani za zvýhodnenú cenu, je podmienené riadnym dokončením objednávky, nielen prostým vložením do košíka, a riadnym uhradením uskutočnenej objednávky, pričom v rámci Kampane nemožno využiť žiadnych iných cenových zvýhodnení ani zliav, ktoré môže ANDREA SHOP poskytovať.
  3. Zákazník berie na vedomie, že pokiaľ objednávku tovaru ponúkaného v Kampani nedokončí do desiatich (10) minút od vloženia tovaru do košíka, potom je objednávka automaticky stornovaná.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 7. ANDREA SHOP  nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť ani prenos dát prostredníctvom siete Internet.
 8. ANDREA SHOP  prehlasuje, že nie je zodpovedný za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
 9. ANDREA SHOP  si vyhradzuje právo meniť podmienky Kampane a prípadne Kampaň zrušiť.
 10. Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojenou s účasťou v Kampani.
 11. Tieto pravidlá Kampane nadobúdajú na účinnosti dňom ich vyhlásenia.