5% ZĽAVA NA NEZĽAVNENÝ TOVAR

Podmienky vernostnej akcie „5% zľava na celý sortiment ANDREA SHOP“ pre členov klubu BILLA BONUS (ďalej len „akcia“)

Úvodné ustanovenia
1. Akciu uskutočňuje obchodná spoločnosť BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, 821 02, IČO: 31 347 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka 4758/B (ďalej len „BILLA“), vo všetkých svojich predajniach na území Slovenskej republiky pre členov  BILLA BONUS-u (ďalej len „člen BB“) v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami pre BILLA BONUS karty (ďalej len „VOP“).
2. Ponuka prebieha v období od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019.
3. Akciu realizuje BILLA v spolupráci so spoločnosťou ANDREA SHOP, s.r.o.  so sídlom Galantská cesta 5855/22, 821 02 Bratislava, IČO: 36 277 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 17761/T (ďalej len „ANDREA SHOP“), vo všetkých jej predajniach ANDREA SHOP na území Slovenskej republiky a na e-shope www.andreashop.sk.

Podmienky akcie v predajniach ANDREA SHOP plus a v e-shope www.andreashop.sk.
Predmetom vernostnej akcie je 5% zľava na celý sortiment nezľavneného tovaru pri účtovaní dopravných nákladov v predajniach ANDREA SHOP plus a v e-shope www.andreashop.sk. Podmienkou získania 5% zľavy na celý sortiment v predajniach ANDREA SHOP plus je predloženie Billa Bonus karty na pokladni. Akcia platí od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019. Zľava sa nevzťahuje na zľavnený tovar a darčekové poukazy a akciu Dni dopravy zadarmo. 
Podmienkou získania 5% zľavy na celý sortiment v e-shope www.andreashop.sk pri platbe vložiť zľavový kód: BILLA. Akcia platí od 1. 11. 2018 do 30.4.2019. Zľava sa nevzťahuje na zľavnený tovar a darčekové poukazy.

Záverečné ustanovenia
4. Za poskytnutie zľavy je zodpovedná spoločnosť  ANDREA SHOP. Člen BILLA BONUS-u berie na vedomie, že nemá nárok na vyplatenie akejkoľvek finančnej hotovosti ani akejkoľvek finančnej náhrady v súvislosti s touto akciou. Vernostnú akciu môže uplatniť len v súlade s týmito podmienkami akcie a v súlade s platnými VOP.
5. BILLA si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť, či ukončiť túto vernostnú akciu kedykoľvek počas trvania akcie po odsúhlasení spoločnosťou ANDREA SHOP. Zmena podmienok akcie pre členov BB je účinná dňom, ku ktorému sú nové/zmenené podmienky pre členov BB zverejnené na webovom sídle  www.billa.sk.
6. Tieto podmienky vernostnej akcie nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na www.billa.sk a účinnosť 1. 11. 2018.
7. Ostatné ustanovenia VOP pre členov  BILLA BONUS-u  nedotknuté podmienkami tejto akcie ostávajú bezo zmeny v platnosti a vzťahujú sa na členov BB bezo zmeny.